اخبار

مهلت ارسال آثار تا ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

سومین دوره جایزه کتاب سال استان آذربایجان شرقی فراخوان داد

سومین دوره جایزه کتاب سال استان آذربایجان شرقی فراخوان داد
سومین دوره جایزه کتاب سال آذربایجان‌شرقی با هدف شناسایی و معرفی نویسندگان فعال و ارتقای سطح کیفی نشر استان، حمایت و تشویق مولفان، مترجمان و مصححان و متخصصان کتاب استان، ارتقای فرهنگ جامعه اسلامی و حفظ و استقلال هویت فرهنگی برگزار می‌شود.

به گزارش روابط‌عمومی معاونت امور فرهنگی به نقل از خانه کتاب و ادبیات ایران، ﺳﻮﻣﻴﻦ دوره اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺘﺎب ﺳﺎل اﺳﺘﺎن آذربایجان‌شرقی توسط اداره ﻛﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼمی این استان با همکاری معاونت اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨگی وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼمی و ﺧﺎﻧﻪ ﻛﺘﺎب و ادبیات ایران برگزار می‌شود.

 

بر اساس این فراخوان، ﻧﺎﺷﺮان، ﭘﺪﻳﺪآورﻧﺪﮔﺎن، ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن و ﻣﺼﺤﺤﺎن می‌توانند دو ﻧﺴﺨﻪ از آﺛﺎر ﺧﻮد را ﻛﻪ ﺑﺮای اوﻟﻴﻦ‌ﺑﺎر در سال 1399 ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه است ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺮگه اعلام وصول ﺑﻪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ سومین دوره جایزه کتاب سال استان آذربایجان شرقی ارﺳﺎل کنند.

 

گفتنی است در این جایزه، کتاب‌های کمک درسی و افست در چرخه داوری قرار نمی‌گیرند و کتاب‌ها باید دارای برگه اعلام وصول باشند.

 

همچنین این فراخوان تمامی موضوعات ده‌گانه دیویی، کودک و نوجوان و کتاب‌های زبان ترکی را  شامل می‌شود و ﻛﺘﺎبﻫﺎی ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻏﻴﺮﺑﻮمی در ﺻﻮرتی در اﻳﻦ دوره داوری و ارزﻳﺎبی میﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع و ﻣﻀﻤﻮن ﻛﺘﺎب درﺑﺎره اﺳﺘﺎن آذربایجان شرقی باشد.

 

موضوعات سومین دوره جایزه کتاب سال آذربایجان‌شرقی شامل «ﻛﻠﻴﺎت: ﻋﻠﻮم ﻛﺘﺎﺑﺪاری، ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ و داﻳﺮه اﻟﻤﻌﺎرف‌ﻫﺎ، اﻃﻼع‌رﺳﺎنی، روزﻧﺎﻣﻪ‌ﻧﮕﺎری و ﻧﺴﺦ ﺧطی»، «ﻓﻠﺴﻔﻪ و روان ﺷﻨﺎسی: ﻓﻠﺴﻔه ﻏﺮب، ﻓﻠﺴﻔه اﺳﻼمی، ﻣﻨﻄﻖ و روان‌ﺷﻨﺎسی»، «دین: ﻛﻠﻴﺎت اﺳﻼم، ﻋﻠﻮم ﻗﺮآنی، ﺣﺪﻳﺚ و ﻋﻠﻮم روایی، ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل، ﻛﻼم و ﻓﺮق، اﺧﻼق، ﻋﺮﻓﺎن و ﺗﺼﻮف، ﺳﻴﺮه ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ و ادﻳﺎن دﻳﮕﺮ»، «علوم اجتماعی: ﺟﺎﻣﻌﻪ‌ﺷﻨﺎسی، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺎﻣﻪ و ﻣﺮدم‌ﺷﻨﺎسی، آﻣﻮزش و ﭘﺮورش، ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﻋﻠﻮم ﻧﻈﺎمی، ﺳﻴﺎسی، اﻗﺘﺼﺎد، ﺣﻘﻮق، ﺣﺴﺎﺑﺪاری، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺎزرﮔﺎنی»، «زبان: زﺑﺎن‌ﻓﺎرسی، زﺑﺎن‌ﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎنی و ﮔﻮﻳﺶ‌ﻫﺎی ﻣﺤلی، زﺑﺎن‌ﺷﻨﺎسی، زﺑﺎن ﻋﺮبی و زﺑﺎن‌ﻫﺎی دﻳﮕﺮ.» و «علوم خالص: ﺗﺎرﻳﺦ و ﻛﻠﻴﺎت ﻋﻠﻢ، رﻳﺎﺿﻴﺎت، ﻧﺠﻮم، ﻓﻴﺰﻳک، ﺷﻴمی، زﻣﻴﻦ‌ﺷﻨﺎسی و زﻳﺴﺖ‌ﺷﻨﺎسی» است.

 

همچنین علاقه‌مندان می‌توانند کتاب‌های خود را با موضوعات «علوم کاربردی: ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷکی، داﻣﭙﺰﺷکی، ﻣﻬﻨﺪسی ﻣﻮاد و ﻣﻌﺪن، ﻣﻬﻨﺪسی ﺑﺮق، ﻣﻬﻨﺪسی ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ، ﻣﻬﻨﺪسی ﻣﻜﺎﻧﻴک، ﻣﻬﻨﺪسی ﻋﻤﺮان، ﻣﻬﻨﺪسی ﺷﻴمی، ﻣﻬﻨﺪسی ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻬﻨﺪسی ﻛﺸﺎورزی»، «هنر: ﻛﻠﻴﺎت ﻫﻨﺮ، ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻧﻤﺎﻳشی، ﻧﻤﺎﻳﺸﻨﺎﻣﻪ، ﻣﻌﻤﺎری، ﺷﻬﺮﺳﺎزی، ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴمی، ﻣﻮﺳیقی و ﺗﺮﺑﻴﺖ‌ﺑﺪنی»، «ادبیات: ﺷﻌﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ، ﻧﺜﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ، ﻧﻘﺪ ادبی، ﺗﺎرﻳﺦ ادﺑﻴﺎت، ﻣﺘﻮن ﻗﺪﻳﻢ و ادﺑﻴﺎت زﺑﺎنﻫﺎی دﻳﮕﺮ»، «تاریخ و جغرافیا: ﺗﺎرﻳﺦ، ﻣﺴﺘﻨﺪﻧﮕﺎری و ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ» و «کودک و نوجوان: ﺷﻌﺮ ﻛﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان، داﺳﺘﺎن ﺗﺄﻟیفی ﻛﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان، داﺳﺘﺎن ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻛﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان و دﻳﻦ ﻛﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان» به این دوره از جایزه کتاب سال استان آذربایجان‌شرقی ارسال کنند.

 

علاقمندان می‌توانند تا سی‌ویکم مرداد ماه 1400 آثار خود را به دبیرخانه ﺳﻮﻣﻴﻦ دوره ﻛﺘﺎب ﺳﺎل این اﺳﺘﺎن به نشانی تبریز، خیابان امام خمینی(ره)، نرسیده به چهارراه آبرسانی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان شرقی، اداره امور فرهنگی، دبیرخانه جایزه کتاب سال استانی ارسال کنند.

۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۲:۲۴

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید