روابط عمومی

مدیر روابط عمومی

سید محمد طباطبایی حسینی

طباطبایی
  

  شماره تلفن:38513065 -38512278- 021

نمابر: 33966085- 021