مشاوراجرایی

 اسماعیلی   

علیرضا اسماعیلی

 شماره تلفن:83-33966082-021

نمابر:33966085-021

-----------------------------------------------------------------------------------

 ابولفضل عربشاهی

مشاور امور پژوهشی معاونت امور فرهنگی

ابولفضل عربشاهی

شماره تلفن: 38513351-021

نمابر:33966085-021