- مشاوراجرایی

امیر زاده

      همایون امیرزاده

شماره تلفن:83-33966082-021

نمابر:33966085-021

-مشاور فرهنگی

  

داریوش رضوانی

شماره تلفن:38512536-021

نمابر: 33966085-021

- مشاور منابع انسانی

نیکنام حسینی پور
       نیکنام حسینی پور

شماره تلفن: 33966086-021

نمابر: 33966085-021