مدیر کل دفتر چاپ و نشر

مهرزاد دانش

مهرزاد دانش 

شماره تماس: 38512635-021


------------------------------------------------------------------------

 مدیرکل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی


علیرضا صدرالدینی

شماره تماس: 38512343-021


------------------------------------------------------------------------

مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی‌های فرهنگی

ابراهیم حیدری

ابراهیم حیدری 

شماره تماس: 88342983-021


------------------------------------------------------------------------

مدیرکل دفتر مجامع، تشکل‌ها و فعالیت‌های فرهنگی

فریدونی

علی فریدونی 

شماره تماس: 88318655-021