مهدی قزلی

مهدی قزلی مدیرعامل

 بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان

تلفن: 88300824-021

-------------------------------------------------------------------------

نیکنام

نیکنام حسینی‌پور مدیرعامل 

موسسه خانه کتاب

تلفن: 66496966-021

------------------------------------------------------------------------

دهقانکار
ایوب دهقانکار سرپرست 

موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران

تلفن: 66415206-021