• شورای سیاست گذاری صنعت چاپ

صنعت چاپ به عنوان یکی از ابزارهای مؤثر در عرصه فرهنگی، نقش بسیار مهمی در تولید و نشر آثار مکتوب و گسترش اطلاعات عمومی و تخصصی افراد برای ارتقای سطح دانایی هر جامعه ایفا می‌نماید. از دیگر سو این صنعت، به عنوان یکی از زیرساخت‌های کلیدی در چرخه تولید و توسعه مولفه‌های اقتصادی همچون اشتغال‌زایی، توسعه صادرات غیر‌نفتی و... به شمار می‌رود. اهمیت راهبردی صنعت چاپ و بسته‌بندی، لزوم ایجاد بستری مناسب برای سیاستگذاری و تصمیم‌سازی یکپارچه و واحد با مشارکت نمایندگان همه تأثیرگذاران و ذینفعان دستگاه‌های دولتی و نهادهای صنفی، برای رسیدن به یک چشم انداز مطلوب را دو‌ چندان می‌‌کند.لذا برای نیل به این اهداف، شورای سیاستگذاری صنعت چاپ، بر اساس این دستورالعمل تشکیل می‌شود:

ماده1- اهداف شورا:

1-1- تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در زمینه سیاست‌های کلان، خط‌مشی‌ها و برنامه‌های توسعه صنعت چاپ کشور بر اساس سند راهبردی و چشم انداز ترسیم شده

1-2- ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین دستگاه‌های دولتی و نهادهای صنفی مرتبط با صنعت چاپ

ماده2- وظایف شورا:

2-1- تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های کلان توسعه صنعت چاپ کشور بر اساس سند راهبردی

2-2- شناسایی مداوم نقاط ضعف و قوت، فرصت ها و تهدید‌های موجود در صنعت چاپ کشور

2-3- بررسی و تصویب برنامه‌های سالانه حوزه صنعت چاپ کشور

2-4- پیشنهاد بازنگری در ضوابط، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با صنعت چاپ برای تصویب توسط مراجع ذی‌صلاح

2-5- سایر موارد ارجاعی توسط رئیس شورا.

ماده 3- ارکان شورا:

3-1- اعضای شورا

3-2- دبیرخانه

3-3- کارگروه‌ها

ماده 4- اعضای شورا:

4-1- معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی(رئیس شورا)

4-2- مدیرکل دفتر امور چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی(دبیر شورا)

4-3- نماینده مطلع و مرتبط وزارت صنعت، معدن و تجارت با معرفی عالیترین مقام دستگاه

4-4- نماینده مطلع و مرتبط وزارت اقتصاد و دارایی با معرفی عالیترین مقام دستگاه

4-5- نماینده مطلع و مرتبط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری با معرفی عالیترین مقام دستگاه

4-6- نماینده بزرگترین اتحادیه چاپخانه داران کشور (بر اساس تعداد عضو)

4-7- نماینده بزرگترین اتحادیه لیتوگرافان کشور (بر اساس تعداد عضو)

4-8- نماینده بزرگترین اتحادیه صحافان کشور (بر اساس تعداد عضو)

4-10 تا 11- دو نماینده به انتخاب اتحادیه های صنفی چاپ کشور (به غیر از بند 4-6)

تبصره: جلسه انتخاب نمایندگان مذکور هر دو سال یکبار، توسط دبیر شورا و با دعوت از همه اتحادیه های صنفی دارای مجوز (به غیر از اتحادیه بند 4-6) در دفتر امور چاپ و نشر برگزار می شود. رای گیری به صورت مکتوب و بر اساس حضور اکثریت مدعوین و رای اکثریت نسبی انجام می شود.

4-12- مدیر یکی از بزرگترین چاپخانه‌های دولتی کشور به پیشنهاد دبیر شورا و تصویب رئیس شورا

4-13 تا 15- یک تا سه نفر از بین صاحب‌نظران، مدرسان، پیشکسوتان و متخصصان صنعت چاپ کشور که بنا به ضرورت به پیشنهاد دبیر شورا و تصویب رئیس شورا برای حضور در جلسات دعوت می‌شوند.

4-16 تا 17- دو نفر از مدیران حوزه‌های مرتبط در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که بنا به ضرورت و انتخاب رئیس شورا در جلسات حضور می‌یابند.

تبصره- احکام اعضای شورای سیاست گذاری از سوی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس شورا برای مدت دو سال صادر خواهد شد.

ماده5- چگونگی تشکیل، رسمیت و ابلاغ مصوبات جلسات شورا:

5-1- جلسات شورا با نصف بعلاوه یک اعضاء تشکیل می‌شود و تصمیمات آن با رأی اکثریت اعضای حاضر به تصویب می‌رسد.

5-2- جلسات شورا به صورت ماهانه و با دعوت کتبی دبیر شورا برگزار می‌شود.

5-3- مصوبات و تصمیمات اتخاذ شده در جلسات شورا، پس از تایید رئیس شورا، ابلاغ و با صلاحدید ایشان به رسانه‌ها اعلام می‌شود.

5-4- دستور جلسات بنابر پیشنهاد هر یک از اعضاء، پس از طی مراحل کارشناسی در کارگروه‌ها و دبیرخانه در دستور کار شورا و از یک هفته پیش از زمان جلسات در اختیار اعضاء قرار می گیرد.

5-5- غیبت غیرموجه بیش از سه جلسه متوالی هر عضو به منزله انصراف تلقی و پس از تایید شورا، اقدامات لازم برای جایگزینی ایشان انجام خواهد شد.

ماده6- دبیرخانه شورا: دبیرخانه در دفتر امور چاپ و نشر و زیر نظر دبیر شورا مستقر می‌شود و وظایف زیر را برعهده‌ دارد:

6-1- تنظیم دستور و زمان جلسات و ارسال دعوتنامه برای اعضاء

6-2- تنظیم صورتجلسات و ابلاغ مصوبات

6-3- پیگیری مصوبات و ارائه گزارش‌های دوره‌ای به جلسات شورا

6-4- بررسی کارشناسی پیشنهادات، موضوعات و دستور جلسات از طریق کارگروه‌های ذیربط

6-5- سایر امور محوله از طرف شورا

ماده 7- کارگروه‌های شورا: بنابر ضرورت و به تناسب موضوعات مطرح شده، به پیشنهاد و تصویب اعضای شورا، کارگروه‌های تخصصی دائمی و موقت در سطح ستاد و استان‌ها تشکیل و زیر نظر دبیر شورا اداره می‌شود.

ماده8- این دستورالعمل در 8 ماده و یک تبصره، در بیستمین جلسه شورای سیاستگذاری صنعت چاپ کشور بازنگری و در تاریخ 10/03/92 به تصویب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رسید.